JSC “Nurbank”

Republic of Kazakhstan, A15E2D3, Almaty, Abaya Ave., 10B
Tel. +7 (727) 250-00-00
Fax.+7 (727) 250-67-03
SWIFT: NURSKZKX

Interest payment

9 September

 

No.

Seq. No.

Показатель / Корсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Акпарат мазмуны / Information content

1

2

3

4

24.

Other events affecting the interests of the issuer's shareholders (participants) and/or investors, in accordance with the charter and prospectus of the issuer's stock

Эмитенттін жаргысына жене эмиссиялык багалы кагаздарды шыгару проспектісіне сейкес эмитент акционерлерінік (катысушыларынын) жене (немесе) инвесторлардын мудделерін козгайтын озге де окигалар туралы акпарат

1

Date of the event affecting the interests of the issuer's shareholders (participants) and/or investors, in accordance with the charter and share issue prospectus

06 December 2019

 

эмитенттін жаргысы мен эмиссиялык багалы кагаздарды шыгару проспектісіне сейкес эмитенттін акционерлерінік (катысушыларынын) жене (немесе) инвесторлардын муддесін козгайтын окига куні

 

2

Information affecting the interests of the issuer's shareholders (participants) and/or investors, in accordance with the charter and share issue prospectus

Joint Stock Company Nurbank (the Bank) hereby informs you that on 6 September 2019, a six-month coupon interest payment was made on bonds of the Bank, ISIN KZ2C00002871, with the trading code NRBNb15 in the amount of 100,000,000 units, with the par value of 100.00 tenge, a coupon rate of 10.95% per annum.

The total coupon payment amounted to 547,500,000.00 tenge.

эмитенттін жаргысы мен эмиссиялык багалы кагаздарды шыгару проспектісіне сейкес эмитенттін акционерлерінік (катысушыларынын) жене (немесе) инвесторлардын муддесін козггайтын муліметтер

«Нурбанк» Акционерлік когамы (будан былай – Банк) саны: 100 000 000 дана, номиналы: 100,00 тенге, купоныннын жылдык молшерлемесі: 10,95 %, сауда коды: NRBNb14 ISIN KZ2C00002871 Банк облигациялары бойынша 06.09.2019 жылы, жарты жылга купонды? сыйакы толенгенін хабарлайды.
Купон толемдерінін жалпы сомасы: 547 500 000,00 тенге.